शैक्षिक सत्र २०७९/०८० मा पूर्ण शुल्किय तर्फ प्रि-डिप्लोमा तह अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरूका लागि भर्ना खुल्यो ।

2022-08-01T12:12:25+00:00

शैक्षिक सत्र २०७९/०८० मा पूर्ण शुल्किय तर्फ प्रि-डिप्लोमा तह अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरूका लागि भर्ना खुल्यो ।2022-08-01T12:12:25+00:00

शैक्षिक सत्र २०७९/०८० मा पूर्ण शुल्किय तर्फ डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तह अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरूका लागि भर्ना खुल्यो ।

2022-08-01T12:13:44+00:00

शैक्षिक सत्र २०७९/०८० मा पूर्ण शुल्किय तर्फ डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तह अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरूका लागि भर्ना खुल्यो ।2022-08-01T12:13:44+00:00

Diploma/PCL Level Final Exam form Submission Notice-2078-08-03

2021-11-20T07:10:43+00:00

 Diploma Level Yearly & Special Scholarship Exam form submission Notice-2078-08-03.pdf  Diploma Regular Form_Print_White_Paper_BothSide-20781637293687.pdf  Diploma Back Form_Print_Yellow_Paper_BothSide-20781637293720.pdf  CTEVT, Exam Sheet Symbol No 20781637300107.xls

Diploma/PCL Level Final Exam form Submission Notice-2078-08-032021-11-20T07:10:43+00:00

शैक्षिक सत्र २०७८/०७९ मा पूर्ण शुल्किय तर्फ डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तह अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरूका लागि भर्ना खुल्यो ।

2021-08-23T05:27:30+00:00

  Diploma/PCL Level Full Fee Paying Notice-2078-04-30  Diploma Level Full Fee Paying Selection Notice-2078-04-30.pdf  Diploma-PCL Level fullpaying Selection Details notice-2078-04-30.pdf  Diploma Level Full Fee Paying-Open Quota form.pdf  Diploma level Full fee paying-Lashit barga quota form.pdf  Diploma Level Full fee paying-TSLC Quota form.pdf Pre-Diploma Level Full Fee Paying Entrance Notice-2078-05-02  Diploma Level Full Fee Paying Selection Notice-2078-05-02.pdf  Pre-Diploma Level Full Fee Paying Selection Details notice 2078-05-02.pdf  Pre-diploma Application form Open quota 2078.pdf  Pre-diploma Application form Lakshit Berga quota 2078.pdf

शैक्षिक सत्र २०७८/०७९ मा पूर्ण शुल्किय तर्फ डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तह अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरूका लागि भर्ना खुल्यो ।2021-08-23T05:27:30+00:00

Diploma Level Semester Examination System Exam form Submission Notice-2077-10-13

2021-01-27T01:42:11+00:00

Diploma Level Semester Examination System Exam form Submission Notice  Diploma Level Semester system Exam form submission Notice-2077-10-13.pdf  Diploma Back Form_Print_Yellow_Paper_BothSide-20771611633802.pdf  Diploma Regular Form_Print_White_Paper_Bothside-20771611633836.pdf  CTEVT, Exam Sheet Symbol No 20771611651927.xls

Diploma Level Semester Examination System Exam form Submission Notice-2077-10-132021-01-27T01:42:11+00:00
Go to Top