NEWS & EVENTS

NEWS & EVENTS2020-05-09T11:56:19+00:00

शैक्षिक सत्र २०७९/०८० मा पूर्ण शुल्किय तर्फ प्रि-डिप्लोमा तह अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरूका लागि भर्ना खुल्यो ।

By |August 1st, 2022|Categories: News & Events, Notice Board|0 Comments

शैक्षिक सत्र २०७९/०८० मा पूर्ण शुल्किय तर्फ डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तह अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरूका लागि भर्ना खुल्यो ।

By |August 1st, 2022|Categories: News & Events, Notice Board|0 Comments
Go to Top