छोटो अवधिको सीप मुलक तालिम संचालन सम्बन्धि सूचना ।।